Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Hợp âm Mi Thứ

Hợp âm Em – Hợp âm Mi Thứ

Ký hiệu Hợp âm: Em Tên Hợp âm: : MI THỨ : E minor Mức độ sử dụng: Rất quan trọng Các Note hợp thành: E G B Cấu trúc quãng: R m3 5 Mô …