Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Hợp âm LA giảm

Hợp âm Adim - Hợp âm LA giảm

Hợp âm Adim – Hợp âm LA giảm

Ký hiệu Hợp âm: Adim Tên Hợp âm: : LA giảm : A diminished Mức độ sử dụng: Thỉnh thoảng sử dụng Các Note hợp thành: A C D# Cấu trúc quãng: R m3 m5 …