Hoc Sao Pixcel
Sáo Dọc Việt Nam

Sáo Recorder

Sáo Recorder (Còn được gọi là sáo dọc): Recorder hệ thống lỗ sẽ khác chút, như cây …