Hoc Sao Pixcel

Luyện chạy ngón P3: Chạy Ngón Thang Âm với Cao ĐộBài tập page 8

Bài tập page 8a

Bài tập page 8bBài tập page 8c

Bài tập page 8d

Chạy Ngón Thang Âm với Cao Độ

Bài tập page 9

Bài tập page 9

Gửi bình luận