Hoc Sao Pixcel

Luyện chạy ngón P7: Những đoạn Chạy Ngón tiêu biểu trong những bài nhạc

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bạn có thể thử 1 đoạn đầu trong bài Sonate của Bach.

Bài nầy có thể tập cho chạy ngón và giữ hơi.

Trong đoạn này , chạy ngón và giữ 1 hơi cho đến ô nhịp cuối

Những đoạn Chạy Ngón tiêu biểu trong những bài nhạc

Staccato và chạy ngón 1 đoạn trong Bouree Englaise của Bach

Staccato và chạy ngón 1 đoạn trong Bouree Englaise của Bach

Đoạn 2 chạy ngón và Staccato trong Bouree Anglaise- Bach

Đoạn 2 chạy ngón và Staccato trong Bouree Anglaise- Bach

Gửi bình luận