Hoc Sao Pixcel

Bài tập giúp các ngón tay độc lập phần 3

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bài tập giúp các ngón tay độc lập phần 3

Bài tập giúp các ngón tay độc lập dành cho các bạn trung cấp: đã rành về đánh phím lên xuống (alternate picking), di chuyển tay khá linh hoạt, âm thanh phát ra chuẩn và đã hoàn thành tốt Bài tập giúp các ngón tay độc lập phần 2

Download file PowerTab [Bài tập giúp các ngón tay độc lập]

Bạn nên nhớ là bài tập này dành cho 4 ngón tay trái, hãy mở Tab lên và tập theo hướng dẫn.

Bài tập giúp các ngón tay độc lập phần 3

Bài tập 1:

.$1..$2..$3..$4..$5.7.$6.5 .$1..$2..$3..$4..$5.8.$6.6 .$1..$2..$3..$4..$5.5.$6.7 .$1..$2..$3..$4..$5.6.$6.8 .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.7.$4.5.$5..$6. .$1..$2..$3.8.$4.6.$5..$6. .$1..$2..$3.5.$4.7.$5..$6. .$1..$2..$3.6.$4.8.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1.7.$2.5.$3..$4..$5..$6. .$1.8.$2.6.$3..$4..$5..$6. .$1.5.$2.7.$3..$4..$5..$6. .$1.6.$2.8.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.

Chú ý: đánh 2 nốt cùng 1 lúc, trong đó 57 – 75 bạn dùng ngón 1 và 3, 68 – 86 bạn dùng ngón 2 và 4

Bài tập 2:

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.5 .$1..$2..$3..$4.7.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.6 .$1..$2..$3..$4.8.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.7 .$1..$2..$3..$4.5.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.8 .$1..$2..$3..$4.6.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.5.$6. .$1..$2..$3.7.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.6.$6. .$1..$2..$3.8.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.7.$6. .$1..$2..$3.5.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.8.$6. .$1..$2..$3.6.$4..$5..$6.

Bài tập này bạn dùng kỹ thuật đánh phím xuống lên (alternate picking)

Bài tập 3:

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.5 .$1..$2..$3..$4..$5.7.$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.6 .$1..$2..$3..$4.8.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.7 .$1..$2..$3.5.$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.8 .$1..$2.6.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.5.$6. .$1.7.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.6.$6. .$1.8.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.7.$6. .$1.5.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.8.$6. .$1.6.$2..$3..$4..$5..$6.

Bài này kết hợp đánh cách dây và dang ngón, khá khó khi bắt đầu Bài tập giúp các ngón tay độc lập phần 3

Bài tập 4:

.$1.3.$2.4.$3.5.$4.6.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1.6.$2.5.$3.4.$4.3.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1.7.$2.6.$3.5.$4.4.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1.4.$2.5.$3.6.$4.7.$5..$6.

bạn đánh 1 lần 4 nốt và di chuyển tiếp tục đến các vị trí khác trên cần đàn

Bài tập 5:

.$1.3.$2.4.$3.5.$4.6.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1.3.$2.5.$3.4.$4.6.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1.6.$2.5.$3.4.$4.3.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1.6.$2.4.$3.5.$4.3.$5..$6.

Tương tự bài tập 4

Bài tập giúp các ngón tay độc lập phần 3 tuy khó hơn phần 2 nhưng nếu bạn cố gắng kiên nhẫn thì sẽ vượt qua nhanh thôi. Bạn đừng quan tâm đến tốc độ lúc mới tập, hãy tập thật chậm nhưng các ngón tay trái bấm chính xác, âm thanh phát ra sạch, rõ ràng.

Khi đã tập theo tab có mở metronome khoảng 5 lần liên tục thấy đánh không bị sai, lúc đó bạn hãy tăng tốc độ bài tập lên chút ít ( từ 5 đến 10 )


Clip giới thiệu bài tập các ngón tay độc lập nâng cao

Gửi bình luận