Hoc Sao Pixcel

Chuyên mục: Kỹ thuật Guitar

Bài tập sweep picking trên 3 dây

Bài tập sweep picking trên 3 dây Các bài tập quét dây sweep picking này kết hợp thêm kỹ thuật hammer-on và pull-off, các bạn nên đánh chậm rõ ràng rồi nâng cao tốc độ …