Hoc Sao Pixcel

Bài tập legato và tapping

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bài tập legato và tapping

Bài tập legato và tapping dành cho các bạn trung cấp đã qua quá trình luyện tập tương đối “ổn”

Bài tập này đòi hỏi bạn đã biết các kỹ năng sau

  • Khả năng dang ngón tốt
  • Legato
  • Tapping

Chú ý:

  • Tay phải bạn chỉ đánh nốt đầu tiên của từng dây mà thôi
  • t19: tapping ngăn 19
  • {17}: tap harmonic tại phím 17

Lick 1:

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.5 7 10 .$1..$2..$3..$4..$5.5 7 10.$6. .$1..$2..$3..$4.7 9 12.$5..$6. .$1..$2..$3.7 9 12.$4..$5..$6. .$1..$2.10 12 15.$3..$4..$5..$6. .$1.10 12 15 t19 15.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2. .$3..$4..$5..$6.

Lick 2:

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.7 10 12 .$1..$2..$3..$4..$5.7 10 12.$6. .$1..$2..$3..$4.9 12 14.$5..$6. .$1..$2..$3.9 12 14.$4..$5..$6. .$1..$2.12 15 17.$3..$4..$5..$6. .$1.12 15 17 t19 17.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.

Lick 3: Kết hợp câu 1 và câu 2

.$1..$2..$3..$4..$5..$6.5 7 10 .$1..$2..$3..$4..$5.5 7 10.$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.7 10 12 .$1..$2..$3..$4..$5.7 10 12.$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.

Phần kết:

.$1.t19 17 15 12.$2..$3..$4..$5..$6. .$1. 10 12 15 12 10.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.12 10 8 10 8 5.$3..$4..$5..$6. .$1..$2.{17}.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.

Bài tập legato và tapping

Steve Vai là bậc thầy legato và tapping

Bài tập legato và tapping đòi hỏi bạn phải đánh chính xác và lực tay phải đủ mạnh, hãy tập thật chậm trước khi tăng tốc nhé

Gửi bình luận