Hoc Sao Pixcel

Tác giả: Hoàng Lão Tà

Hợp âm Am - Hợp âm La Thứ

Hợp âm Am – Hợp âm La Thứ

Ký hiệu Hợp âm: Am Tên Hợp âm: : LA THỨ : A minor Mức độ sử dụng: Rất quan trọng Các Note hợp thành: A C E Cấu trúc quãng: R m3 5 Mô …

Hợp âm Em – Hợp âm Mi Thứ

Ký hiệu Hợp âm: Em Tên Hợp âm: : MI THỨ : E minor Mức độ sử dụng: Rất quan trọng Các Note hợp thành: E G B Cấu trúc quãng: R m3 5 Mô …