Hoc Sao Pixcel

Tác giả: Hoàng Lão Tà

Sáo Dọc Việt Nam

Sáo Recorder

Sáo Recorder (Còn được gọi là sáo dọc): Recorder hệ thống lỗ sẽ khác chút, như cây của tôi có 9 lỗ (2 lỗ cuối có thêm lỗ phụ). Với hình dáng thì thường giống cây …